Skip to main content

فرهنگ و هنر 1172

تلاش جهت رفع دغدغه های شغلی و ازدواج جوانان ذیل کدامیک از امور فرهنگی در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است

پاسخ : تقویت هویت ملی جوانان

طراح سوال : ma3udy

error: Content is protected !!