Skip to main content

کدام نوع از شیشه های عینک در روز تیره میشوند و در شب به حالت عادی بر میگردد

پاسخ : فتوکرومیک

طراح سوال : mrb1377

فشار از چه رابطه ای بدست می آید

پاسخ : F/A

طراح سوال : Prsaaa0098

قسمت خارجی استخوان چه نام دارد

پاسخ : ضریع

طراح سوال : fariba.d11

قانون هر عملی عکس العملی دارد مربوط به کدام دانشمند می باشد

پاسخ : نیوتن

طراح سوال : حامد

فرمول به دست آوردن کار

پاسخ : جابجایی×نیرو

طراح سوال : mohamadreza.n826

بیماری خواب از کدام طریق ایجاد می شود

پاسخ : مگس

طراح سوال : شین داب

آدرنالین از کدام یک از غدد ترشح می شود

پاسخ : فوق کلیوی

طراح سوال : Mrs_obscure

مدارهای RC متشکل از چه اجزایی است

پاسخ : مقاومت و خازن

طراح سوال : Hooman1114

ماکروفاژها کدام اند

پاسخ : مونوسیت

طراح سوال : Haneg1

تعداد عنصرهای جدول تناوبی

پاسخ : 118

طراح سوال : amin___00

ترکیبات آمونیاک

پاسخ : هیدروژن نیتروژن

طراح سوال : محمدحسینرضایی

کدام یک جز گازهای گلخانه ای نمیباشد

پاسخ : نیتروژن

طراح سوال : medi_i.b

سرعت صوت در کدام مورد بیشتر است

پاسخ : جامدات

طراح سوال : curla

کدام یک از سنگ های زیر جزء سنگ های رسوبی آواری محسوب می شوند

پاسخ : کنگلومرا

طراح سوال : ^__^yasaman

مرکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی کجاست

پاسخ : تالاموس

طراح سوال : jjjj_77

برای جابجایی سیال از یک نقطه به نقطه دیگر از … استفاده می شود

پاسخ : پمپ

طراح سوال : علیو

کدام در خون دیده نمیشود

پاسخ : ماکروفاژ

طراح سوال : aref_azd

ترکیب شیمیایی جوهر نمک کدام گزینه هست

پاسخ : اسید کلریدریک

طراح سوال : mostafa7615

error: Content is protected !!