Skip to main content

معنی واژه کاریز ؟

پاسخ : قنات

طراح سوال : amazing

معنی اسم رعنا در فارسی چیست ؟

پاسخ : قد بلند و زیبا روی

طراح سوال : rana.__sh

کتاب مرغ دریایی اثر کیست ؟

پاسخ : آنتوان چخوف

طراح سوال : masome71f

error: Content is protected !!