Skip to main content

از چه کسی به عنوان پدر شعر نو یاد می شود ؟

پاسخ : نیما یوشیج

طراح سوال : nothing._

جای خالی را پر کنید ؟
هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
نه آنکه سر بتراشد … داند

پاسخ : قلندری

طراح سوال : specialsingle

پدر شعر فارسی کیست ؟

پاسخ : رودکی

طراح سوال : afkham55

کتاب مشهور بیشعوری اثر کیست ؟

پاسخ : خاویر کرمنت

طراح سوال : marziyehhp

معنی جلی ؟

پاسخ : آشکار

طراح سوال : Robust Rock

فیتزجرالد رباعیات خیام را به چه زبانی ترجمه نمود ؟

پاسخ : انگلیسی

طراح سوال : mahdie71R

لقب ناصر خسرو ؟

پاسخ : حجت

طراح سوال : doctor

آناکارنینا اثر کیست ؟

پاسخ : تولستوی

طراح سوال : anis.jkr

شاهنامه را چه کسی نوشته است ؟

پاسخ : فردوسی

طراح سوال : arda_eshghi

کتاب مرقد آقا از کیست ؟

پاسخ : نیما یوشیج

طراح سوال : mohammad24966

نویسنده ی داستان سووشون کیست ؟

پاسخ : سیمین دانشور

طراح سوال : kianataj

در بیت زیر کدام آرایه مشهود است ؟
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

پاسخ : واج آرایی

طراح سوال : ho3einki2ler7

کدامیک شاعر معاصر نیست ؟

پاسخ : صائب

طراح سوال : _Me8__

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرم از کیست ؟

پاسخ : شهریار

طراح سوال : zharfajoo

گوژپشت نتردام اثر کیست ؟

پاسخ : ویکتور هوگو

طراح سوال : mohsen.sol

کتاب اعترافات اثر کیست ؟

پاسخ : ژان ژاک روسو

طراح سوال : عبدالوهاب مقدم

شیخ اجل لقب کدام شاعر می باشد ؟

پاسخ : سعدی

طراح سوال : سنایی

مسیر سبز اثر کدام نویسنده خارجی است ؟

پاسخ : استیون کینگ

طراح سوال : bengaltiger

پائولو کوئلیو نویسنده توانا اهل کدام کشور است ؟

پاسخ : برزیل

طراح سوال : mahdi1770

بیت بر تو راه نهاده فلک صد هزاری چشم تا جز فراز دیده او گام نسپری از کیست ؟

پاسخ : اسماعیل اصفهانی

طراح سوال : ندارد

error: Content is protected !!