1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1228

English is a … language in Iran

پاسخ : foreign

طراح سوال : یعقوب رشیدی