Skip to main content

ریاضی و هوش 1014

از میان 5 مرد و 5 زن متقاضی کار برای استخدام در یک بانک به چند طریق می توان گروهی شامل 3 مرد و 2 زن را انتخاب کرد

پاسخ : 100

طراح سوال : R.kianpoor

error: Content is protected !!