2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1229

92×29

پاسخ : 2668

طراح سوال : تراکتور.t.s.t