2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1221

4²×3²

پاسخ : 12²

طراح سوال : (;melissa