2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1237

37+57+947+12+8+5+8

پاسخ : 1074

طراح سوال : misam.ram