2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1226

3+5+15+2+17+3+20

پاسخ : 65

طراح سوال : kian.piroti