2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1228

110+120+130+140+150+160+170+180

پاسخ : 1160

طراح سوال : SABA.52422