1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1223

1 مول چقدر است

پاسخ : 6.02×10 به توان 22

طراح سوال : MAHDIC.R7