2/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1198

کلود مونه نقاش اهل کجا بود

پاسخ : فرانسه

طراح سوال : MA1952