Rate this post

علم و دانش 1211

کلر جزو کدام یک از گروه های زیر است

پاسخ : هالوژن

طراح سوال : rerii