5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1221

کدام یک جزو قسمت فرعی دستگاه گوارش است

پاسخ : کبد

طراح سوال : ندارد