1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1220

کدام یک از گزینه ها از انواع انرژی نیست

پاسخ : وزن                      گزینه های غلط (حرکت.گرما.الکتریسیته)

طراح سوال : lio_O