Rate this post

علم و دانش 835

کدام یک از موارد زیر تقسیم دوتایی دارند

پاسخ : باکتری ها

طراح سوال : Ayda_hsz