Rate this post

جغرافیا 1194

کدام یک از قله های زیر در رشته کوه زاگرس نیست

پاسخ : گرگ                      گزینه های غلط (زردکوه.دنا.اشتران کوه)

طراح سوال : snowgirl20