Rate this post

ادبیات 1114

کدام یک از شخصیت های ادبی زیر نیشابوری نیستند

پاسخ : دکتر شریعتی                      گزینه های غلط (عطار.خیام.علامه دکتر شفیعی کدکنی)

طراح سوال : nargesk