Rate this post

ادبیات 1201

کدام یک از شاعران معاصر نیست

پاسخ : جامی                      گزینه های غلط (سایه.ملک الشعرای بهار.اخوان ثالث)

طراح سوال : MahBaa1