4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1257

کدام یک از شاعران زیر دیوان شعری تماما پارسی دارد

پاسخ : فردوسی

طراح سوال : Amir.T.me