Rate this post

علم و دانش 1178

کدام یک از سیاهرگ های بدن خون روشن دارد

پاسخ : ریوی

طراح سوال : Minarazavi