Rate this post

ادبیات 1142

کدام یک از زمینه های اصلی حماسه نیست

پاسخ : شعری                      گزینه های غلط (داستانی.خرق عادت.قهرمانی)

طراح سوال : fateme_p.r.6