Rate this post

ریاضی و هوش 1170

کدام یک از جمله های زیر حتما زوج است

پاسخ : 2k+1

طراح سوال : Artin87253