Rate this post

موسیقی 964

کدام یک از این سازها اصالت ایرانی ندارد

پاسخ : ویولن                     گزینه های غلط (کمانچه.دف.نی)

طراح سوال : krmg