1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1225

کدام یک از آثار دیابت شیرین نیست

پاسخ : سردرد                      گزینه های غلط (نارسایی کلیه.بیماری قلبی.نابینایی)

طراح سوال : feri_.gh