4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1220

کدام یک از آثار جمال زاده نیست

پاسخ : دری به خانه خورشید                      گزینه های غلط (تلخ و شیرین.راه آب نامه.هفت کشور)

طراح سوال : …..hosseini