1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1234

کدام گیرنده های حسی پوست بدون پوشش است

پاسخ : گیرنده درد

طراح سوال : negin.n79