Rate this post

بازی های ویدیویی 1173

کدام گزینه جزو قدرت های Kabal در سری بازی Mortal Kombat نیست

پاسخ : پرتاب نیزه                      گزینه های غلط (چرخاندن حریف.ایجاد چرخ دنده.پرتاب توپ نیرو)

طراح سوال : 3pehrcog