Rate this post

تکنولوژی 1091

کدام گزینه به معنی پایگاه داده است

پاسخ : Database

طراح سوال : FarzaM.Parto