1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1225

کدام گزینه به معنای کارگاه تولیدی است

پاسخ : plant

طراح سوال : k1.zvr