Rate this post

ادبیات 1176

کدام گزینه با گزینه های دیگر مترادف نیست

پاسخ : هژبر                      گزینه های غلط (سطوت.حشمت.هیبت)

طراح سوال : Z_erienne_M