Rate this post

ادبیات 1163

کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست

پاسخ : حفره                      گزینه های غلط (فرح.مفرح.تفریح)

طراح سوال : go_0li