3.2/5 - (4 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1161

کدام گزینه از آثار استان کرمان میباشد

پاسخ : حمام گنجعلی خان

طراح سوال : meeee kerman