Rate this post

علم و دانش 641

کدام گاز به گاز خنده آور شهرت دارد

پاسخ : دی اکسید نیتروژن

طراح سوال : soosanm