3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1239

کدام پادشاه تکنولوژی فیلم و سینما را به ایران آورد

پاسخ : ناصرالدین شاه قاجار

طراح سوال : samane.fra