1.4/5 - (5 امتیاز)

ادبیات 1217

کدام ویژگی جزء ویژگیهای حماسه نیست

پاسخ : قدرت نمایی                      گزینه های غلط (داستانی.خرق عادت.قهرمانی)

طراح سوال : …mi