Rate this post

تاریخ 1216

کدام نخست وزیر توسط شهید محمد بخارایی و اندرزگو ترور شد

پاسخ : حسنعلی منصور

طراح سوال : eli_21