3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1232

کدام فیلم ساخته ی ژاک اودیار نیست

پاسخ : ابرهای سیلس ماریا                      گزینه های غلط (یک پیامبر.دیپان.زنگار و استخوان)

طراح سوال : AliShaanig