Rate this post

جغرافیا 836

کدام شهر است که در آن یک کشور وجود دارد

پاسخ : رم 

طراح سوال : Maxman0