3/5 - (6 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1211

کدامیک رنگ سرد است

پاسخ : آبی

طراح سوال : rooziloo