2.8/5 - (5 امتیاز)

علم و دانش 1184

کدامیک از فلزهای قلیایی میباشد

پاسخ : Li

طراح سوال : poolad2000