Rate this post

علم و دانش 1159

کدامیک از دارو ها آنتی بیوتیک نیست

پاسخ : رانیتیدین                      گزینه های غلط (کفلین.پنی سیلین.آموکسی سیلین)

طراح سوال : ندارد