Rate this post

موسیقی 1149

کدامیک از خوانندگان زیر شاگرد استاد بابک بیات بوده اند

پاسخ : حمید حامی

طراح سوال : mojanmj