Rate this post

اطلاعات عمومی 831

کدامیک از استان های زیر فاقد مجتمع پتروشیمی است

پاسخ : سمنان

طراح سوال : ندارد