5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1204

کدامیک آفت کشاورزی نمی باشد

پاسخ : کرم خاکی                      گزینه های غلط (شته.ملخ.هیچکدام)

طراح سوال : مجتبی عالیخانی