3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1220

کارگردان کدام یک از فیلم های زیر دارن آرونوفسکی نیست

پاسخ : ونوس خز پوش                      گزینه های غلط (مرثیه ای برای یک رویا.چشمه.مادر)

طراح سوال : CIPHER