3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1230

کارگردان فیلم زمین می لرزد کیست

پاسخ : لوکینو ویسکونتی

طراح سوال : baxtyar78