4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1247

چو خویشتن نتواند که می خورد قاضی
ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت
از کیست

پاسخ : سعدی

طراح سوال : mahvash-pa