1/5 - (1 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1223

چرا نیمه ی بالایی بدن کوسه ی سفید خاکستری رنگ است

پاسخ : استتار

طراح سوال : Doomsday.